นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

A-Lend (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

 

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

 

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัท และให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัท ให้แก่ท่าน หรือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดี บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชี และประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ของท่าน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัท

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่

ได้รับความยินยอมจากท่าน

การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

การรายงานข้อมูลต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ บริษัทได้ใช้ทั้งเงินลงทุน ตลอดจนเวลาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะยังคงปลอดภัยเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Firewall

บริษัทติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของบริษัทและข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้ โดยบริษัทใช้ระบบ Double Firewall Protection

  • Intrusion Detection

บริษัทได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

  • Virus Scanning

บริษัทได้มีการติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server เพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านก็ยังคงต้องปกป้องบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของตัวท่านเองให้มีความปลอดภัยด้วย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ

ติดต่อเรา

สายด่วน: 018-3858675
เวลาทำการ: 9:00 A.M. – 12:00 A.M.(วันจันทร์ – วันอาทิตย์)
อีเมล:
Facebook :
Instagram :
YouTube :

A-Lend (TH) Co.,Ltd
(หมายเลขจดทะเบียนของบริษัท: 0413551000243)

(หมายเลขใบอนุญาต: TL4877/10/01-8/130120)

(หมายเลขการอนุญาต: TP4877/10/01-4/130120)

Computer
Computer Computer
Computer Computer Computer